Er is bekend dat omstreeks het jaar 1850 in Engelum al werd gekaatst.

S101

Deze wedstrijden werden meestal georganiseerd door de plaatselijke kroegbaas. Rond de jaren 1880-1900 kwam door politieke invloeden een sociaal-cultureel leven tot stand. In deze periode werden er vele verenigingen opgericht. In april 1899 werd de oprichting van een kaatsvereniging onder de naam "Sla Raak" een feit.

De vereniging starte met vijf bestuursleden, de heren J. Veeman(voorzitter), Y. Jousma, D. Veeman, P. Dijkstra en P. Miedema, en dertig leden.
De eerste jaren kon men financieel rondkomen, maar na een paar jaar werd er steeds met een negatief saldo afgesloten, dat in 1907 opliep tot 17,28 en een halve cent, een heel bedrag voor die tijd.

 

 

S100

 

Ook werden in die jaren de volksspelen door de kaatsvereniging verzorgd. Dit bracht wel wat inleggeld op, maar het ging weer op aan prijzen voor de volksspelen. Daarom werd besloten om aandelen uit te geven; dit leverde een bedrag op van F 154,35. Dit geweldige succes vierde men met een groot feest compleet met conferencier, muziek en extra prijzen voor het kaatsen en de spelen. Al deze activiteiten hadden tot resultaat dat het voordelig saldo weer was geslonken tot f 0,83. De jaren daarop gaven steeds weer een nadelig saldo.

Later werd de naam een paar keer verandert oa in Vereniging voor volksvermaken en Kaatsvereniging "Engelum". Vanaf 1920 gaat het de vereniging financieel weer wat beter, vanaf die tijd worden ook de Merke partijen gehouden.

 

 

S103

 

Voor de tweede wereld oorlog sloot de dorpsschool door gebrek aan leerlingen waardoor ook de schoolmeester, voorzitter en grote animator voor het jeugdkaatsen, vertrok. De oorlogsjaren waren slechte jaren voor de vereniging, maar daarna werd de draad weer voorzichtig opgepakt.

Verder zijn er nog een paar belangrijke gebeurtenissen, in 1974 werd het nieuwe kaatsveld in gebruik genomen, met een nieuwe berging en het nieuwe dorpshuis, waarin kleedgelegenheid voor de kaatsers. Ook een hoogtepunt was natuurlijk de tweede prijs op de freulepartij van 1961, Kaatsers waren: Jan W. Koopal, Thom van Asperen en Willem de Vries.

 

S102

 

Op dit moment komen veel kaatsers (ongeveer 600) en publiek graag naar Engelum, het ledenaantal is stabiel en het aantal jeugdleden is hoopvol. Daar de jeugd de toekomst heeft, moeten zij ervoor zorgen dat de kaatsvereniging ook de volgende honderd jaar blijft voortbestaan! Gem